Wednesday, February 1, 2017

Gretsch G2622 V-Stoptail, Walnut Stain